🏠 Welkom 🎶 Liederen 📁 Blogs 👤 Contact 🌎 Links

Heaven’s Wall – Bruce Springsteen

Hoe spring ik over een muur?

Wie kan je dit beter vertellen dan Bruce springsteen. Bruce begint bij het begin. Bij de well/de bron. Daar zit de springkracht. Goed blijven drinken. Geen alcohol maar bronwater om moed in te drinken. Moed die nodig is om de sprong naar de toekomst te wagen.

Bijzonder is welke persoon Bruce gebruikt in zijn lied om richting de bron te wijzen. Een dubieuze vrouw in de bijbel die veel mannen heeft gehad. De samaritaanse vrouw.

Johannes 4:7-14 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken. 8. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. 9. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? [Want Joden gaan niet om met Samaritanen.] 10. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven. 11. Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water? 12. Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? 13. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14. maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Over welk water heeft Bruce het dan? Over het levende water van Hem die blinden geneest, doden opwekt en het overal ziek van zijn opruimt. Jezus dus zoals Jezus zichzelf omschreef n.a.v. een vraag van Johannes de doper.

Mattheus 11:2-11 2. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen; 3. En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 4. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: 5. De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.

Bruce wil de dorst lessen van strijders die tegen muren van vijandschap op lopen. Mensen zoals jij en ik.

Vul jezelf maar in…

Bruce roept deze bonte pelgrimsstoet op “ga hand in hand naar het beloofde land ”. Hierna maakt Bruce het een tintje persoonlijker. Hij zingt dat God een oogje heeft op de beveiligers van het beloofde land. De zieners en profeten knock knock knocking on heavens door………….
Niemand kan zich verstoppen voor God. Ook de Jonah’s niet in hun dark night of the soul………..
Zelfs de mensen die tot op draad versleten zijn en niet om aan te zien ontgaan hem niet……………

Vragen

  1. Ervaar jij muren van vijandschap tussen mensen onderling of tussen God en mens ? Hoe zien deze muren er dan uit ?
  2. Geloof jij dat God je ziet staan zoals je bent ?
  3. Wil jij ook hand in hand met Jezus over muren van vijandschap springen ?

Liedtekst: Bruce springsteen Heaven’s wall

(Raise your hand, raise your hand, raise your hand)

There was a woman waiting at the well
Drawing water ‘neath the desert sky blue
She said, “He’ll heal the blind, raise the dead, cure the sickness out of you”
Come on men of Gideon
Come on men of Saul
Come on sons of Abraham
Waiting outside heaven’s wall

And together we’ll walk into Canaan land

He saw the watcher at the city gates
Jonah in the belly of the whale
He watched you walk your ragged mile
His mercy did not fail

(Raise your hand, raise your hand, raise your hand)
And together we’ll walk into Canaan land